دانشگاه صنعتی گرجستان (Georgian Technical University) در سال ۱۹۲۲ تأسیس شده است و در رشته های مختلف صنعتی دانشجو می پذیرد. این دانشگاه در  نشانی اینترنتی http://gtu.ge/Eng  قرار دارد.